Reklamační řád

Formulář pro odstoupení od smlouvy - ke stažení

Formulář reklamační list - ke stažení

Reklamační řád 

Tento Reklamační řád pro zákazníky (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím on-line obchodu MANMAT s.r.o. www.manmat.cz

MANMAT s.r.o.
K Drůbežárně 220, 549 54  Police nad Metují 
IČ: 03166236
telefonní číslo: +420 733 577 898 
kontaktní e-mail: office@manmat.cz

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

  • Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady.
  • Dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost.
  • Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s obchodními podmínkami. 

2. Jaká je záruční doba?

  • 24 měsíců a vztahuje se na závady. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či působením jiných nestandardních jevů viz obchodní podmínky.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

  1. Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174.
  2. V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:
   • Doplnění toho, co chybí. Pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.
   • Výměna zboží můžete požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.
   • Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) můžete požadovat pouze za předpokladu, že:
    1. dodání vadné z naší strany zakládá podstatné porušení smlouvy; nebo
    2. se na zboží vyskytne vada; nebo
    3. nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace.
   • Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte zboží v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, to znamená čisté a nepoškozené. Výjimkou jsou případy, kdy jste použili zboží ještě před objevením vady (musí však dojít vyčištění před vrácením); 

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

  • Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste vadu sami způsobili, nebo došlo k poškození zboží Vaším mazlíčkem (rozkousání, nebo sedřením atd.); nebo uplynula záruční doba. 

  4.1  Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na: 

  • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
  • vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jste je převzali;
  • věci, vyplývá-li to z jejich povahy (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).

5. Jak postupovat při reklamaci?

  1. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 
  2. Reklamace přijímáme v našem sídle. 
  3. Doporučený postup při reklamaci:
   1. pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informujte – viz reklamační list a obchodní podmínky
   2. reklamované zboží nám doručte spolu s reklamačním listem a dokladem o koupi (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu sídla, přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
   3. nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek. 
  4. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady.  
  5. O doručené reklamaci rozhodujeme v co nejkratším termínu a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě. 
  6. Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem. 
  7. Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
  8. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.


Tento Reklamační řád je platný a účinný od 27. 3. 2024.